Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky Agrokompas.cz  je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Agrokompas (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů uživatelů, a návštěvníků internetových stránek www.agrokompas.cz provozovaných společností AGROlevel s.r.o., a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajících jejich postavení vůči společnosti AGROlevel s.r.o..
Tyto Zásady jsou účinné od 1.6.2020 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).
 
Kategorie osobních údajů
Osobním údajem je jakákoli informace, jež se vztahuje k fyzické osobě, kterou je portál www.agrokompas.cz schopen identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti AGROlevel s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.
1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje
Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
 • akademický titul,
 • jméno a příjmení,
 • název obchodní firmy,
 • IČO, DIČ,
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa sídla nebo místa podnikání,
 • fakturační adresa,
 • čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny),
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí,
 • identifikační údaje plátce vyúčtování,
 • bankovní spojení,
 • podpis.
V případě smluv na jednorázový prodej služeb je rozsah omezen na základní identifikační údaje.
 
2. Kontaktní údaje
 
kontaktní telefonní číslo,
kontaktní e-mail,
3. Údaje o odebírané službě, využívání služeb a platební morálce
 
 • druh a specifikace poskytované služby 
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena,
 • zákaznický segment,
 • informace o platební morálce.
4. Údaje z komunikace mezi zástupci portálu www.agrokompas.cz a zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a mezi společností AGROlevel s.r.o. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace. 
5. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu
Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů www.agrokompas.cz, ale jejich zpracování umožní zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:
 • údaje získané marketingovými průzkumy 
 • údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Silic 
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností AGROlevel s.r.o. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel).
Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu AGROlevel s.r.o.,  nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.
 
 
 
 
1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů  AGROlevel s.r.o.
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností AGROlevel s.r.o. a ochranu oprávněných zájmů AGROlevel s.r.o.  je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
 • poskytování služeb, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy),
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy),
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností),
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností),
 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti AGROlevel s.r.o. o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně,
 • vymáhání pohledávek a ostatní zákaznické spory,
 • procesy spojené s identifikací zákazníka,
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti AGROlevel s.r.o. 
 • evidence dlužníků 
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.
U zákazníků služeb AGROlevel s.r.o., je společnost AGROlevel s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti AGROlevel s.r.o.
V případě jednání mezi společností AGROlevel s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost AGROlevel s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené společností AGROlevel s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.
 
 
2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb Agrokompas se souhlasem pro marketingové a obchodní účely účinným od 1.6.2020
 
U zákazníka služby Agrokompas s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodní účely. Pro období od 1.6.2020  nabírá společnost AGROlevel s.r.o. nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.
Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude společnost AGROlevel s.r.o.  od 1.6.2020 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb webového portálu www.agrokompas.cz  nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si společnost AGROlevel s.r.o. bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet a uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti Silic Média a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s pro ně vhodnými marketingovými nabídkami.
Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 1.6.2020 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání služeb a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A. tohoto dokumentu, a to po dobu, po kterou je oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností AGROlevel s.r.o., pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany AGROlevel s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.
Zákazník služby webového portálu v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit.
 
3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu
 
U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost AGROlevel s.r.o. s jejich souhlasem po dobu, uvedenou v souhlasu, kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností AGROlevel s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.
 
4. Zpracovávání cookies z internetových stránek www.agrokompas.cz
 
V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných AGROlevel s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy.
 
Sdílení osobních údajů s jinými správci
Společnost AGROlevle s.r.o. je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů, oprávněna bez souhlasu předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů.
 
Způsob zpracování osobních údajů
Společnost AGROlevel s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
 
Obchodní a jiná sdělení
Pro obchodní sdělení webu www.agrokompas.cz  společnost AGROlevel s.r.o. název agrokompas nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Ze zaslaných obchodních sdělení je vždy zřejmé, že společnost AGROlevel je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti AGROlevel, a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.
 
Informace o právech subjektů údajů
Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25.5.2018 v případě, že bude pro AGROlevel s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva.
 
1. Právo na přístup k osobním údajům
 
Dle čl. 15 nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti AGROlevel s.r.o.:
 
 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
 • v případě opakované žádosti bude společnost AGROlevel oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
 • v případě opakované žádosti bude společnost AGROlevel oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
 
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti AGROlevel s.r.o., Cihelna 420, Dobronín 588 13, nebo na e-mailu info@agrokompas.cz.
 
Právo na kopii osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti AGROlevel s.r.o., Cihelna 420, Dobronín 588 13, nebo na e-mailu info@agrokompas.cz.
 
 
2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 nařízení má  subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost AGROlevel zpracovávat. Zákazník společnosti AGROlevel, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti AGROlevel s.r.o., Cihelna 420, Dobronín 588 13, nebo na e-mailu info@agrokompas.cz.
 
 
3. Právo na výmaz
 
Dle čl. 17 nařízení má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost AGROlevel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost AGROlevel má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na doručovací adresu společnosti AGROlevel s.r.o., Cihelna 420, Dobronín 588 13, nebo na e-mailu info@agrokompas.cz.
 
4. Právo na omezení zpracování
 
Dle čl. 18 nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na doručovací adresu společnosti AGROlevel s.r.o., Cihelna 420, Dobronín 588 13, nebo na e-mailu info@agrokompas.cz.
 
5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
 
Dle čl. 19 nařízení má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti AGROlevel v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na doručovací adresu společnosti AGROlevel s.r.o., Cihelna 420, Dobronín 588 13, nebo na e-mailu info@agrokompas.cz.
 
6. Právo na přenositelnost osobních údajů
 
Dle čl. 20 nařízení má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost AGROlevel o předání těchto údajů jinému správci.
 
Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
 
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti AGROlevel s.r.o., Cihelna 420, Dobronín 588 13, nebo na e-mailu info@agrokompas.cz..
 
7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 
Dle čl. 21 nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti AGROlevel s.r.o..
V případě, že společnost AGROlevel neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost AGROlevel zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na doručovací adresu společnosti AGROlevel s.r.o., Cihelna 420, Dobronín 588 13, nebo na e-mail info@agrokompas.cz.
 
8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky nebo písemně na doručovací adresu společnosti AGROlevel s.r.o., Cihelna 420, Dobronín 588 13, nebo na e-mail info@agrokompas.cz.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
 
9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
 
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky, nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost AGROlevel uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
 
Více o této problematice na:
https://www.uoou.cz/dokumenty-k-gdpr/ds-4720/p1=4720?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=MarketingPPC+a+GDPR&utm_campaign=Newsletter+2018%2F05+%28Copy%29+%28Copy%29
nebo
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_cs?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=MarketingPPC+a+GDPR&utm_campaign=Newsletter+2018%2F05+%28Copy%29+%28Copy%29